Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

PRÍSTUP DO MCC WEB

Aplikácia MCC WEB - po preinštalácii pracuje v rutinnej prevádzke od 1. januára 2021 a všetky kodifikačné procesy sú vykonávané v rutinnej prevádzke a bez obmedzení vrátane činností Agentúr pre kodifikáciu, ktoré sú pre činnosť spracovávania návrhov kodifikačných údajov spôsobilé.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Informácie uverejnené na tejto stránke sú určené najmä pre POUŽÍVATEĽOV z rezortu MOSR a pre DODÁVATEĽOV produktov na účely obrany s platnou zmluvou, rámcovou dohodou a objednávkou na dodanie produktov na účely obrany alebo so zmluvnou účasťou na spoločných projektoch dodávateľov pre MO SR, krajiny NATO a agentúru NSPA.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pre DODÁVATEĽOV produktov na účely obrany sú v spodnej časti tejto stránky uverejnené dva formuláre na stiahnutie :

"ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRE PREHLIADANIE ÚDAJOV"

"ŽIADOSŤ O VYDANIE OSVEDČENIA O SPÔSOBILOSTI SPRACOVÁVAŤ NÁVRH KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV" 

Pokyny na vyplnenie oboch žiadostí sú súčasťou "Žiadostí".

Tu je pripravený registračný formulár na prístup do aplikácie MCC WEB:

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vysvetlenie :

Pre POUŽÍVATEĽOV z rezortu MOSR, po vyplnení a odoslaní registračného formuláru a po jeho preverení bude pridelený prístup do MCC WEB s pokynmi na používanie aplikácie pre prehliadanie a vyhľadávanie údajov. 

Pre DODÁVATEĽOV produktov na účely obrany, po podaní žiadosti podľa rozhodnutia o forme prístupu k údajom, vzájomného dohovoru a stanovení postupností následných krokov bude pripravená registrácia k prístupu do elektronického spracovania návrhu kodifikačných údajov. Dodávateľ sa môže rozhodnúť o forme prístupu k údajom podaním žiadosti o :

- prístup do elektronického systému - len na prehliadanie

- vydanie osvedčenia o spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Žiadosť o prístup do elektronického systému pre prehliadanie údajov sa vydáva na základe § 5 „Pôsobnosť úradu v oblasti kodifikácie“ :

g) poskytuje používateľovi produktu (ďalej len „používateľ“), dodávateľovi produktu a agentúre pre kodifikáciu na ich žiadosť údaje z kodifikačného systému Slovenskej republiky, 

Žiadosť o vydanie osvedčenia o spôsobilosti spracovávať návrh kodifikačných údajov sa vydáva na základe § 11 „Agentúra pre kodifikáciu“ :

(1) Agentúra pre kodifikáciu je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ktorá spracúva návrhy kodifikačných údajov na základe úradom vydaného osvedčenia, ktorým sa potvrdzuje jej spôsobilosť spracúvať návrhy kodifikačných údajov (ďalej len „osvedčenie o spôsobilosti“).

(2) Úrad môže vydať právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, podľa odseku 1 na základe jej žiadosti (ďalej len „žiadateľ“) osvedčenie o spôsobilosti.

Zákon č. 11/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Registrácia používateľov do kodifikačného informačného systému k 28.5.2024 :

- 251 používateľov z rezortu MO SR

- 7 používateľov od Agentúr pre kodifikáciu

- 9 používateľov od dodávateľov produktov pre účely obrany

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Kodifikačný systém Slovenskej republiky v rokoch 2019-2025 prechádzal a bude prechádzať zásadnými zmenami z hľadiska funkcionality, ktorá sa prispôsobuje alebo bude prispôsobovať požiadavkám vývoja kodifikačného systému NATO, požiadavkám používateľov z rezortu MOSR, požiadavkám dodávateľov pre účely obrany a požiadavkám zavedeniu e-Governmentu v Slovenskej republike. Základným krokom pre úspešné zvládnutie aplikovania týchto požiadaviek bola novelizácia zákona č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky MO SR č.476/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov s platnosťou od 1.septembra 2019. 

Aktualizované:28. 05. 2024 09:38