Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Dodávateľ produktov na účely obrany v procese plnenia svojich zmluvných náležitostí na záväzok, že dodá návrh kodifikačných údajov na predmet zmluvy, má možnosť sa rozhodnúť, či využije Agentúru pre kodifikáciu alebo požiada úrad o prístup do elektronického spracovania návrhu kodifikačných údajov. Tu sú navrhnuté možné kroky dodávateľa v popísanom systéme :

Spracovanie návrhu kodifikačných údajov Agentúrou pre kodifikáciu je rutinným procesom, keďže  Agentúry sú pravidelne školené a dlhodobo pôsobia v problematike kodifikačných procesov SVK a všetky údaje spracovávajú v MCC WEB.

Spracovanie návrhu kodifikačných údajov dodávateľom je podmienené registráciou používateľa, úspešným absolvovaním školenia pre prácu v MCC WEB, písomným potvrdením dodávateľa o poučení osoby vo veci prístupu do kodifikačného informačného systému MCC WEB a riadením sa Metodickým pokynom na spracovanie návrhu kodifikačných údajov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STRUČNÝ POPIS ZÁKLADNÝCH KROKOV DODÁVATEĽA K SPRACOVANIU KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV

 - Ak dodávateľ, s ktorým bola uzatvorená zmluva na dodanie produktu určeného na účely obrany, nemá pridelený kód dodávateľa NCAGE, bezodkladne požiada o jeho pridelenie na web stránke agentúry NATO Support and Procurement Agency „NSPA“ : https://eportal.nspa.nato.int /Codification/CageTool/home a riadi sa pokynmi uvedenými na web stránke úradu www.uosksok.sk /Odbor kodifikácie/ NCAGE.

- Dodávateľ oznámi úradu na e-mailovú adresu E-mail   codify@mil.sk  nasledovné údaje:
    - číslo zmluvy,
    - názov obstarávateľa, s ktorým bola zmluva uzatvorená,
    - termín plnenia zmluvy. 

- Dodávateľ požiada úrad o prístup do elektronického systému spracúvania návrhu kodifikačných údajov vyplnením „Registrácie používateľa“ na web stránke úradu www.uosksok.sk / Odbor kodifikácie / Prístup do MCC WEB. Registrovaného používateľa úrad poučí vo veci prístupu do MCC WEB a vyškolí na prácu v MCC WEB. Po splnení týchto podmienok registrovanému používateľovi bude do počítača nainštalovaný bezpečnostný certifikát a umožnený prístup do MCC WEB.

- Registrovaný používateľ dodávateľa bude vykonávať činnosti pre naplnenie zmluvných ustanovení za oblasť kodifikácie a stáva sa spracovateľom návrhu kodifikačných údajov podľa METODICKÝCH POKYNOV NA SPRACOVANIE NÁVRHU KODIFIKAČNÝCH ÚDAJOV.

- Po procese spracovania údajov dodávateľom v MCC WEB úrad skontroluje správnosť predloženého návrhu kodifikačných údajov a dodacieho listu. Dodanie návrhu kodifikačných údajov je splnené potvrdením dodacieho listu úradom.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

METODICKÝ POKYN - na spracovanie návrhu kodifikačných údajov

Metodický pokyn je určený pre agentúry pre kodifikáciu a dodávateľov na spracovanie návrhu kodifikačných údajov v kodifikačnom informačnom systéme MCC WEB, podľa požiadaviek článku „KODIFIKÁCIA“ uvedeného v zmluve alebo objednávke uzatvorenej medzi obstarávateľom a dodávateľom na dodanie produktu určeného na účely obrany v súlade so STANAG 4177 a so zákonom č. 11/2004 Z. z v znení neskorších predpisov.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Metodický pokyn na spracovanie návrhov kodifikačných údajov obdrží dodávateľ v procese školenia pre prácu v MCC WEB.


Poučenie osoby vo veci prístupu do kodifikačného informačného systému MCC WEB bude vykonané po požiadaní o prístup do elektronického spracúvania návrhu kodifikačných údajov vyplnením "Registrácie používateľa". 


Bezpečnostný certifikát bude inštalovaný pracovníkom úradu osobne na vyčlenený počítač dodávateľa.


Aktualizované: 7. 11. 2022 22:11