Hlavná navigácia:

Mapa stránok Home Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Obsahová časť stránky:

Zasadnutie pracovnej skupiny NATO AC/327/WG2 pre kvalitu

V dňoch 30. mája 2023 až 2.júna 2023 sa konalo pracovné rokovanie skupiny NATO AC/327/WG2 pre kvalitu v centrále NATO HQ Brusel.

Predmetom pracovného rokovania bolo najmä:

- revízia spojeneckej publikácie AQAP 2000. Bola ukončená tichá procedúra bez pripomienok. K dokumentu začal proces ratifikácie s termínom ukončenia procesu do 29. septembra 2023.

- revízia spojeneckej publikácie AQAP 2070. Na rokovaní neboli komplexne prerokované návrhy krajín na revíziu dokumentu. Bolo rozhodnuté prerokovať tieto návrhy Ad-Hoc skupinou elektronicky a následne predložiť k vyjadreniu krajín na rokovaní v mesiaci október 2023. Termín ukončenia revízie bol stanovený do konca roku 2023.

- revízia spojeneckej publikácie AQAP 2105. Vedúca krajina Nórsko prezentovala zapracovanie zásadných pripomienok GBR k štruktúre revidovaného dokumentu a návrh postupu na riešenie uvedenej úlohy. Návrhy boli schválené.

- revízia spojeneckej publikácie AQAP 2110. Zástupca úradu predniesol na rokovaní prezentáciu k stavu revízie medzinárodného štandardu ISO 9001:2015. Na základe uvedenej prezentácie bol začiatok revízie spojeneckých publikácií AQAP 2110, 2131 a 2310 stanovený v súlade so štandardizačnou politikou NATO v roku 2024.

Zástupca úradu na rokovaní prerokoval so zástupcom Švédskeho kráľovstva postup vo veci prípravy bilaterálneho dohovoru na oblasť vzájomného štátneho overovania kvality. Zástupca Švédskeho kráľovstva informoval o zaslaní žiadosti na vládu Švédskeho kráľovstva vo veci vyslovenia súhlasu k uzatvoreniu bilaterálneho dohovoru.

Aktualizované: 5. 06. 2023 12:25